Zapraszam osoby, firmy i instytucje zainteresowane wykonaniem lub nadzorem:

– podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
– wznowień punktów i znaków granicznych nieruchomości,
– ustaleń przebiegu granic nieruchomości do celów ewidencji gruntów i budynków,
– pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz sporządzenia map do celów projektowych (budynków, budowli, sieci uzbrojenia podziemnego – wodociągów, kanalizacji, energetyki, telekomunikacji, gazu, centralnego ogrzewania, TV kablowej i innych),
– pomiarów realizacyjnych (tyczenia w terenie) i inwentaryzacyjnych (do odbioru powykonawczego) inwestycji budowlanych wyżej wymienionych oraz sporządzenia stosownej dokumentacji technicznej,
– dokumentacji do celów prawnych (wyrysów z map, wypisów z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych, wykazów zmian gruntowych, map budynków do ujawnienia w księdze wieczystej) oraz inwestycyjnych,
– sprawdzenia danych dotyczących nieruchomości przed jej nabyciem oraz przygotowania dokumentów do celów: notarialnych, spadkowych, sądowych, inwestycyjnych.

Ponadto, w ramach współpracy z MKN Nieruchomości, oferuję usługi:

– pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, wyceny i zarządzania nimi,
– prawne,
– architektoniczno – budowlane (projektowe, nadzoru i wykonawstwa)